Vilkår og betingelser for salg og levering til erhvervskunder (B2B)

 1. Generelt
  1. Disse bestemmelser gælder for alle aftaler om sælgers levering af varer til køber, undtaget hvor der tydeligt fraviges ved særskilt skriftlig aftale mellem parterne.
  1. Købers standard vilkår og betingelser af køb eller deslige (hvis nogen) finder ikke anvendelse til dette kontraktforhold, medmindre andet er aftalt skriftligt.
 2. Tilbud og ordrebekræftelse
  1. Christiania Bikes designer, producerer og sælger cykler, cykeltrailere, matchende udstyr og merchandise.
  1. Christiania Bikes sælger sine produkter gennem distributører og detailhandlere (i det følgende benævnt “køber/købere”) 
  1. Christiania Bikes’ tilbud er gyldigt i 10 dage, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt og bekræftet skriftligt af sælger.
  1. Christiania Bikes forpligter sig kun til at levere det, der udtrykkeligt er indeholdt i ordrebekræftelsen.
  1. Christiania Bikes kan sende cykler og cykeltrailere til købere i enten usamlede eller samlede      versioner. Hvis produkterne afsendes usamlet skal køber samle produkterne. En sådan samling kræver en vis mængde teknisk knowhow og erfaring.
  1. Usamlede cykler vil kun blive sendt til købere, der enten er blevet uddannet af Christiania     Bikes, eller til købere, der har en godkendelse fra Christiania Bikes. Christiania Bikes tilbyder uddannelse til købere og udsteder et uddannelsesbevis til købere, der har modtaget uddannelsen fra Christiania Bikes.
 3. Priser og betaling
  1. Den pris der gælder for varerne, er den pris, der er aktuel i henhold til prislisten på leveringstidspunktet. Alle priser er anført i DKK eller EURO og er noteret eksklusive moms, offentlige afgifter af enhver art, emballage eller transport mv. Priserne på prislisten er ikke bindende og kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Christiania Bikes er berettiget til at forhøje prisen for varer, der er bestilt og bekræftet, men endnu ikke leveret, i overensstemmelse med eventuelle prisstigninger foretaget af sælgers underleverandører eller leverandører.
  1. Betalingsbetingelser er netto kontant ved levering. I tilfælde af forsinket betaling vil morarenter blive opkrævet med 2% pr. måned eller del deraf. Hvis betaling ikke sker til tiden eller hvis køber undlader at modtage levering af varerne på det tidspunkt kunden er forpligtet til at gøre det, er Christiania Bikes berettiget til at opsige købsaftalen uden varsel og med øjeblikkelig virkning.
  1. Christiania Bikes bevarer ejerskab over godset i alle henseender indtil køber rent faktisk har betalt købsprisen og alle andre omkostninger i forbindelse med køb af godset.
 4. Christiania Bikes’ præstation
  1. Christiania Bikes’ leveringsforpligtelse vedrører kun de varer der er angivet i ordrebekræftelsen. Christiania Bikes forpligter sig til at levere varer af kvalitet med hensyn til materialer og håndværk.
 5. Tid og sted til levering af varer. 
  1. Alle angivne leveringstider er omtrentlige og ikke-bindende, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt og bekræftet skriftligt af sælger.
  1. Levereringsaftaler er baseret på Incoterms 2010. Den gældende Incoterm aftale fremgår af ordrebekræftelsen. I tilfælde en Incoterm aftale ikke er specificeret i ordrebekræftelsen er Ex-Works gældende.  
  1. Christiania Bikes’ produkter kommer i en række forskellige designs, tilgængeligheden af et givet produkt kan derfor variere.
  1. Christiania Bikes bestræber sig på at opfylde køberes ønskede leveringstider. Christiania Bikes kan dog ikke altid garantere en bestemt leveringsdato.
  1. Markedet for Christiania Bikes’ produkter er sæsonbetonet, og købere må derfor forvente at      leveringstiderne kan variere i forhold til sæson.
  1. Christiania Bikes’ produkter kan være udsolgt. Christiania Bikes forbeholder sig desuden ret til at indstille produktionen af produkter.
 6. Forsinkelse
  1. ‎6.1, er køber berettiget til at opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning ved at give Christiania Bikes skriftlig meddelelse herom. I tilfælde af at de forsinkede varer var en del af en større ordre, gælder retten til at opsige kun for de varer, der blev forsinket, og ikke for hele kontrakten eller ordren.
  1. ‎i henhold til paragraf 6.2 ovenfor, kan køberen ikke kræve yderligere erstatning af Christiania Bikes i forbindelse med anskaffelse af tilsvarende varer fra en anden kilde. 
  1. Køber er ikke berettiget til nogen erstatning eller kompensation i forbindelse med sælgerens forsinkelse.
 7. Pligt til inspektion og meddelelse om mangler
  1. ‎i henhold til punkt 7.1, skal straks meddeles Christiania Bikes og under alle omstændigheder senest 8 dage fra den dato varerne blev leveret. I tilfælde af fejl, der ikke kan opdages umiddelbart efter levering (latente defekter), skal køber underrette Christiania Bikes om defekten, så snart køber blev opmærksom på, eller burde have fået kendskab til defekten.
  1. Hvis køber ikke skriftligt oplyser Christiania Bikes om fejlen i overensstemmelse med paragraf  7.2, vil køberen ikke efterfølgende kunne gøre krav gældende i forbindelse med disse defekter eller skader.
  1. Hvis køberen undlader at give skriftlig meddelelse om manglen indenfor 8 dage efter levering af de pågældende varer, vil køber i alle henseender være udelukket fra at gøre krav vedrørende fejl, skader, potentielle garantikrav eller andre rettigheder.
 8. Fejl
  1.  7.2, er Christiania Bikes berettiget til at reparere eller udskifte varer eller give køberen en proportionel prisnedsættelse. I tilfælde af, at Christiania Bikes ikke reparerer eller udskifter varer eller giver køberen en forholdsmæssig nedsættelse af prisen inden for en rimelig tid efter at have modtaget meddelelse om manglen fra køber, vil køber være berettiget til enten at engagere en tredjepart til at reparere manglen eller at opsige kontrakten, men kun gældende de defekte varer.
  1.  8.1 og kun i forbindelse med de ekstraomkostninger, der er forbundet med at få defekten repareret.
  1. Køber har ingen ret til erstatning eller kompensation for mangler ud over de rettigheder, der er fastsat i klausul ‎8.1 og ‎8.2.
  1. Hvis køberen engagerer en tredjepart til at reparere de defekte varer uden at være berettiget til at gøre det i henhold til paragraf  8.1, er køberen ikke berettiget til at kræve erstatning fra       Christiania Bikes for de omkostninger, der er forbundet hermed.
 9. Ansvarsbegrænsning
  1. Christiania Bikes er kun ansvarlig for defekte varer, hvis køber har brugt varerne som foreskrevet, på en forsvarlig måde, og i henhold til Christiania Bikes’ anvisninger, hvis nogen. Christiania Bikes’ ansvar er under alle omstændigheder begrænset til fejl i Christiania Bikes egne varer. Christiania Bikes er ikke ansvarlig for varer, der er blevet ændret eller manipuleret uden Christiania Bikes’ forudgående skriftlige samtykke.
  1. Sælger vil under ingen omstændigheder kunne blive holdt ansvarlig for driftstab, tab af tid eller fortjeneste eller andre indirekte tab som køber, køberens kunder eller andre brugere af varerne lider.
 10. Software
  1. Hvis varen omfatter software, tildeles køber kun en ikke-eksklusiv ret til at bruge softwaren.       Køberen erhverver ikke nogen form for titel til softwaren. Købers ret til at bruge softwaren kan ikke overdrages og køber er ikke berettiget til at levere kopier af softwareprogrammerne til     tredjepart.
 11. Produktansvar
  1. Mellem Christiania Bikes og køber afviser Christiania Bikes ethvert ansvar for skader på erhvervsejendomme, der kan henføres til varer leveret af Christiania Bikes. Hvis Christiania Bikes bliver mødt med erstatningskrav fra købers kunder, disse kunders kunder eller andre slutbrugere af varerne, er køber forpligtet til, mellem køber og Christiania Bikes, at skadesløsholde Christiania Bikes for et sådant krav, og at dække Christiania Bikes rimelige omkostninger i forsvaret af et sådant krav.
 12. Intellektuelle ejendomsrettigheder og fortrolighed
  1. Køber anerkender at alle rettigheder til varemærket “Christiania Bikes” og versioner af dette      varemærke på andre sprog (f. Eks. Christiania Cykler, Christiania Cykel) tilhører Christiania Bikes cf. Christiania Bikes’s Registreret varemærke. 
  1. Købere er ikke berettiget til at bruge Christiania Bikes’s varemærke i andre virksomheder eller   forbindelser, og købere må ikke bruge Christiania Bikes’ varemærke på en måde, der kan føre til forvirring mellem Christiania Bikes og køber.
  1. Alle rettigheder til varer, eller materiale leveret i forbindelse med varer, tilhører Christiania Bikes.
  1. Alle rettigheder og adkomst til tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende varer leveret af Christiania Bikes til køber, uanset om de blev leveret før eller efter indgåelsen af kontrakten, forbliver Christiania Bikes’ ejendom. Med mindre Christiania Bikes udtrykkeligt har aftalt andet må sådant materiale kun anvendes til korrekt brug eller videresalg af varer.
  1. Køberen må ikke uden Christiania Bikes forudgående skriftlige samtykke videregive oplysninger af kommerciel eller teknisk art til tredjemand, som i sagens natur er fortrolige, eller som Christiania Bikes på tidspunktet for kontraktens indgåelse eller efterfølgende erklærede for fortrolige.
  1. Christiania Bikes kan give sine købere mulighed til at tilpasse produkter fra Christiania Bikes. En sådan tilpasning omfatter andre farvemuligheder og lignende tilpasninger, der ikke går ud over basisdesignet af Christiania Bikes’ produkter.
  1. Christiania Bikes kan også tillade tilpasning såsom andre kassetyper ud over Christiania Bikes eget katalog.
  1. Hvis produktdesignet ændres væsentligt fra basisdesignet, kan Christiania Bikes vælge ikke at give samtykke, og Christiania Bikes er ikke ansvarlige for sådanne tilpassede designs.
  1. Christiania Bikes tillader ikke sine købere at foretage nogen former for ændringer i ramme       konstruktionen.   
  1. Christiania Bikes tillader ikke tilpasninger af rammekomponenter, og Christiania Bikes vil heller ikke tillade købere at foretage deres egne yderligere tilpasninger baseret på Christiania Bikes’ ramme designs. Christiania Bikes vil ikke give samtykke til sådanne designs, eller være ansvarlig for det endelige produkt.
  1. Det er ikke tilladt for købere at bruge eller videresælge Christiania Bikes dele til at brug i en anden produktion. Dele købt af Christiania Bikes må kun bruges på Christiania Bikes produkter.
  1. Christiania Bikes forventer loyalitet fra vores købere og forventer straks at blive informeret, hvis nogen opdager misbrug af Christiania Bikes rettigheder.
 13. Force Majeure
  1. I tilfælde af force majeure fritages parterne for deres respektive forpligtelser, så længe force    majeure varer ved. En “force majeure” vil blive sagt at eksistere, hvis opfyldelsen af kontrakten er blevet betydeligt mere byrdefuld som følge af bl.a. katastrofer af enhver art, samt udbredt eller lokal arbejdskrafts tvister, brand, strømsvigt, computervirus eller lignende, medmindre det kan påvises, at den part burde have været i stand til at forudsige en sådan begivenhed på tidspunktet for indgåelsen af kontrakten.
 14. Valg af lov og mødested
  1. Eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med kontrakter mellem sælger og køber, som ikke kan bilægges i mindelighed, skal afgøres i henhold til dansk ret ved de danske domstole.
DEL DIN KURV